สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

อู่ข้าวอู่น้ำสหรัฐ

อู่ข้าวอู่น้ำสหรัฐ

ในสหรัฐอเมริกา ความคิดเรื่องเกษตรกรรมน่าจะสร้างภาพทุ่งข้าวโพดที่ไม่มีที่สิ้นสุดของไอโอวาหรือฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ ในขณะที่อุตสาหกรรมเชิงเดี่ยวเชิงอุตสาหกรรมเป็นบรรทัดฐานในหมู่ผู้เล่นรายใหญ่ เกษตรกรรายย่อยสามารถรวมต้นไม้เข้ากับทุ่งนาของตนหรือนำพืชผลเข้าสู่ป่าได้ จากการสำรวจสำมะโนการเกษตรประจำปี 2560 ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประจำปี 2560 จากฟาร์มประมาณ 2 ล้านแห่งในสหรัฐอเมริกา มีเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้นที่รายงานว่ามีการทำวนเกษตรบางรูปแบบ...

Continue reading...